1. Föreningens namn lyder: ”European Business Association, Sverige”. Den officiella förkortningen är ”EUBA, Sverige”.
2. Föreningen är en gren av (enhet inom) organisationen hos det registrerade förbundet; ”EUBA” European Business Association r.f., med säte i Düsseldorf. Rättsförhållandet mellan förbundet och föreningen kan detaljerat regleras genom ett samarbetsavtal.
3. Föreningen har sitt säte och sin förvaltning i Stockholm.
4. Verksamhetsår är kalenderåret.

Föreningen är ideologiskt och partipolitiskt neutral. Den agerar oegennyttigt och bedriver inga kommersiella mål. Föreningens resurser får endast användas i regelmässiga syften definierade av dess stadgar. Medlemmarna erhåller inga vinst- förmåner eller andelar, och heller inga andra bidrag från föreningens resurser.

Vid upplösning av föreningen eller om dess syften som är berättigade till skatte- lättnader och avdrag upphör att existera, skall föreningens samtliga tillgångar beviljas och doneras till ”FÖRENINGEN BE-AID” [Org.nr: 802495-6693], med säte i Stockholm.

Föreningen eftersträvar, utan något vinstsyfte eller kommersiell verksamhet, följande mål och syften:

Att representera intressen för företagare från samtliga sektorer och yrkesgrupper gentemot samhället, politiken, förvaltningen, fackföreningar, alla övriga sociala grupper och att bistå små- och medelstora företag att få sina röster och värden att motsvara i enighet med den betydelse de har för samhällsekonomin, samt även att bidra till och främja utvecklingen av små- och medelstora företag inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Att erbjuda – som en självhjälpsorganisation för företag – praktisk information, råd och stöd för sina medlemmar, samt att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan företagare.
Att förbereda företag inför den framtida globala konkurrensen, särskilt genom; innovativa och hållbara verksamhetslösningar, ökad konkurrensmedvetenhet, teknik och produktutveckling, samt även en ökad internationell närvaro för små- och medelstora företag.
Att förespråka för skapandet och säkrandet av jobb och arbetsplatser, samt att framlägga och presentera en positiv bild av företagande.
Att gynna och förespråka för samarbetet mellan utbildnings-, vetenskaps- och forskningsorganisationer, dvs. skolor, högskolor och universitet, yrkesskolor, forskningsinstitut och små- och medelstora företag.
Att främja och bidra till fördjupning av ekonomiska förhållanden mellan Sverige och de övriga EU-länderna i synnerhet.
Att ge råd om och förespråka för Svenska företagare om affärsmöjligheter inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och övriga länder, samt omvänt; att främja och demonstrera för affärsmöjligheter och investeringar i Sverige.
Att erbjuda hjälp och rådgivning avseende företagsorganisation och företagande, samt att erbjuda stöd vid nystartsprocesser och förmedling av Svenska och utländska samarbetspartners och kontakter, samt även att representera företag både nationellt och internationellt.
Föreningen främjar solidaritet mellan sina medlemmar.

1. Föreningen verkar aktivt inom hela Europa i syfte att uppnå de ändamål som anges i §2.
2. Lokala företagare, och företag eller yrkesverksamma med liknande målsättningar i enighet med föreningens stadgar kan genom bidrag ansluta sig till föreningen.
3. Föreningen samarbetar med alla formella och informella grupper med både Svenskt och utländskt ursprung i syfte att bevaka dess medlemmars intressen. Den förordar även för ökad integration av internationella egenföretagare inom befintliga organisationer. Särskilt samverkar föreningen i samarbeten med andra föreningar och förbund för detta ändamål.
4. Föreningen informerar sina medlemmar om befintliga rättsliga ramar och företräder medlemmarnas och berörda parters intressen därigenom.

1. Fysiska och juridiska personer som uppger och förklarar sig villiga att aktivt eller monetärt stödja föreningens syften och ändamål kan bli medlemmar.
2. Det kan vara ordinarie-, extraordinära- och hedersmedlemmar. Endast de ordinära medlemmarna kan ha rösträtt. Hedersmedlemmarna är inte ålagda att betala medlemsavgift.
3. Medlemskap förvärvas, efter skriftlig ansökan, genom beslut av styrelsen. Ansökan ska innehålla namn, ålder, yrke, och adress på den sökande. Styrelsen kan besluta att omvandla medlemskapet till ordinär-, extraordinär- eller hedersmedlemskap. Den sökande kan lämna in endast en (1) överklagan till styrelsens beslut, vilket senare kan beslutas om vid nästkommande Föreningsstämma. Överklagan lämnas in skriftligt till styrelsen inom en månad efter mottagandet av ett eventuellt negativt besked.

1. Medlemskapet avslutas genom utträde, uteslutning eller dödsfall. För juridiska personer upphör medlemskapet även vid förlust av rättslig status. Utträde av en medlem är endast möjlig vid slutet av ett kalenderår. Det sker genom en skriftlig förklaring till en styrelsemedlem och med en uppsägningstid på tre (3) månader.
2. Uteslutning från föreningen sker genom beslut av styrelsen när en medlem allvarligt har brutit mot föreningens ändamål och intressen, inte längre uppfyller och följer kraven i föreningens stadgar, eller trots två (2) påminnelser ligger efter med medlemsavgiften i tre (3) månader. Uteslutning kan ske med omedelbar verkan.
3. Om en medlem agerar lagstridigt mot Sveriges grundlagar, lagar, regler och förordningar, eller slutligen döms i ett brottsmål; likställs detta och medför lika konsekvenser som brott mot föreningens ändamål och intressen.
4. Innan beslut om uteslutning fattas skall medlemmen ges en möjlighet till motivation och framförande av ståndpunkt. En överklagan mot uteslutningsbeslutet kan lämnas in inom en månad efter besked om uteslutning. Medlems- rättigheter och plikter uppskjuts därmed fram till nästa Föreningsstämma som följer uteslutningen.

Föreningens beslutande organ är:

1. Föreningsstämman
2. Styrelsen
3. Rådgivande nämnden

1. I Föreningsstämman är det endast ordinarie ledamöter som har rösträtt. De har alla en varsin röst. Juridiska personer representeras enbart av Ordföranden, eller – vid dess frånvaro – av den högste företrädaren för styrelsen.
2. Föreningsstämma hålls mins en gång per år. Styrelsen kallar till stämman skriftligt med angivelse om dagordning. Kallelse till stämman ska ske senast två (2) veckor före stämman. Perioden börjar dagen efter det att kallelsen skickats. Om kallelsen skickas med post är det datumet på poststämpeln som är avgörande. Kallelsen kan även sändas per E-post. Kallelsen anses ha mottagits av medlemmen om den skickas till den av medlemmen senast skriftligt inlämnade adress till föreningen.
3. Vid behov kallas det till en extra Föreningsstämma i enighet med föreningens ändamål och intressen. Styrelsen kallar till en extra Föreningsstämma inom sex (6) veckor från det att en skriftlig begäran lämnats in av minst 25% av föreningens samtliga medlemmar. Styrelsen kan kalla till en extra Föreningsstämma när som helst. Medlemmarnas begäran måste framgå och anges som en önskad punkt på dagordningen.
4. Om kallelsen till Föreningsstämman har utförts och skickats korrekt; anses stämman vara beslutför, oavsett antalet närvarande ledamöter. Ordförande till stämman utses bland närvarande ledamöter. Såvida inte något annat bestäms av och vid stämman; fattas beslut öppet och med enkel majoritet genom handuppräckning. En ansökan anses vara avslagen vid fall där rösterna är lika och omröstningen upprepats en (1) gång.
5. Vid varje Föreningsstämma skall det föras protokoll som sedan undertecknas av stämmans ordförande och sekreteraren som för protokollet. Både stämmans ordförande och sekreterare utses på förslag av ledamöter närvarande vid stämman.

1. Till skillnad från §7 (4); ändring av dessa stadgar ska för att äga giltighet beslutas av Föreningsstämman med två tredjedelars (2/3) majoritet.
2. För beslut om upplösning av föreningen krävs det fyra femtedelars (4/5) majoritet av ledamöter vid Föreningsstämman. I båda fallen måste mer än hälften av de ordinarie ledamöterna i föreningen vara närvarande. Om beslutförhet inte kan uppnås är styrelsen ålagd att kalla till en andra Föreningsstämma med samma dagordning inom fyra (4) veckor. Denna är då beslutför oavsett antalet närvarande ledamöter, vilket även ska framgå i kallelsen.

1. Som högsta beslutande organ i föreningen är Föreningsstämman i princip ansvarig över samtliga uppgifter; såvida inte särskilda uppgifter tilldelats en annan av föreningens organ enligt dessa stadgar.
2. Föreningsstämman kan inte utse eller avsätta ledamöter till styrelsen. Genom ändring av stadgarna i enighet med §8 (1) kan Föreningsstämman åter få rätten att utse eller avsätta styrelsen.
3. Föreningsstämman fattar beslut om de ansökningar av medlemmar som styrelsen beslutat att utesluta.
4. Föreningsstämman mottar styrelsens årliga verksamhetsrapport, revisorns revisionsrapport och godkänner styrelsens uppdrag och handlingar.
5. Årsredovisningen och verksamhetsrapporten skall skriftligen överlämnas till Föreningsstämman för formellt beslutsfattande och godkännande av styrelsens uppdrag och handlingar samt tilldelning av ansvarsfrihet. Vid behov utser stämman även en revisor som varken tillhör styrelsen eller en instans utsedd av styrelsen samt heller inte är anställd av föreningen; för att granska räkenskaperna inklusive årsredovisningen och redovisa resultaten innan Föreningsstämman.

1. Styrelsen består av sju (7) personer; ordförande, vice ordförande, kassör och fyra styrelseledamöter. Mandatperioden är fem (5) år. Omval är tillåtet. Samtliga styrelseledamöter kvarstår i tjänst även efter att mandatperioden upphört till dess att efterträdare har valts. Verkställande utskottet (VU) består av ordförande, vice ordförande och kassör.
2. Styrelsen utses och kan enbart avsättas av förbundet; ”EUBA” European Business Association r.f., med säte i Düsseldorf, med hänvisning till §9 (2) i stadgarna.
3. Styrelsen:
- Genomför beslut från Föreningsstämman
- Företräder föreningen rättsligt och utomrättsligt
- Kallar till Föreningsstämman och anger dagordningen
- Fastställer budgeten
- Upprättar den årliga verksamhetsrapporten
- Bedriver föreningens samtliga pågående frågor
4. Styrelsen fattar sina beslut vid styrelsemöten; som det kallas till skriftligen, per telefon, per fax eller E-post. Dagordningen behöver inte meddelas i förväg.
5. Styrelsen är beslutför om minst fyra ledamöter är närvarande. Ordförande måste vara närvarande för styrelsens beslutförhet. Styrelsen fattar beslut efter majoritet av rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid behov och i brådskande fall kan styrelsebeslut även fattas skriftligt eller per telefon, per fax eller E-post; under förutsättningen att samtliga ledamöter förklarar sitt samtycke till ett sådant förfarande, skriftligt, per telefon, per fax eller E-post. Om beslutförhet saknas måste ordföranden eller sekreteraren, inom en (1) vecka, kalla till ett andra styrelsemöte som äger rum inom två (2) veckor. Styrelsen anses då beslutför under alla omständigheter, vilket även ska framgå i kallelsen.
6. Två (2) ledamöter från verkställande utskottet (VU) är gemensamt berättigade att företräda föreningen rättsligt och utomrättsligt; där en (1) av de närvarande alltid är antingen ordföranden eller sekreteraren.
7. Ändringar av stadgarna som av formella skäl krävs av tillsyns-, rättsliga, eller skattemyndigheter kan utföras av styrelsen själv. Sådana ändringar av stadgarna måste meddelas och framgå vid nästa Föreningsstämma.

Föreningens styrelse kan bland dess medlemmar utse en rådgivande nämnd. Nämnden har som uppgift att ge styrelsen rådgivning i fråga om, och med hänsyn till, föreningens ändamål. Omfattningen och uppgifter om dess ansvar och befogenheter kan styras och regleras i en arbetsordning utfärdad av styrelsen.

1. Föreningens erforderliga finansiella och materiella tillgångar införskaffas genom:
- Medlemsavgifter
- Donationer och gåvor
- Bidrag från staten, kommuner och andra offentliga instanser
- Andra lagstadgade intäkter
2. Medlemsavgifterna rättar sig efter avgiftsbestämmelserna. För fastställande av medlemsavgift och förfallotid krävs en enkel majoritet av närvarande röstberättigade ordinarie ledamöter på en Föreningsstämma.

Dessa stadgar i sin nuvarande version träder i kraft i samband med registrering hos Skatteverket.